Ngày 30 tháng 12 năm 2019 Bộ Lao Động Thương Binh Xã Hội đã ban hành Thông tư số 36/2019/TT-BLĐTBXH về danh mục thiết bị, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn vệ sinh lao động. Qua đó, các cá nhân, tổ chức sử dụng các thiết bị trong danh mục phải thực hiện kiểm định an toàn thiết bị. Đây là hoạt động bắt buộc theo quy định của pháp luật. Dưới đây là danh mục các thiết bị cần kiểm định theo Thông tư 36/1026/TT-BLĐTBXH.

 

 

 

1️⃣ Các loại thiết bị, máy móc, vật tư có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động.

 

 

 

 

 

5/5 - (1 bình chọn)

Posted by & filed under KIỂM ĐỊNH THIẾT BỊ, Kiểm định an toàn.