CHỨNG NHẬN HỢP QUY

Chứng nhận hợp quy thang máy

Chứng nhận hợp quy thang máy

Các loại thang máy sau phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 02:2011/BLDTBXH và Quy chuẩn QCVN 26:2016/BLĐTBXH – Thang máy điện loại I: Thang máy chở người – Thang máy điện loại II: Thang máy chở người kèm hàng hóa – Thang máy điện loại III: Thang máy bệnh viện – Thang… Chi tiết »