Các loại thang máy sau phải chứng nhận hợp quy theo Quy chuẩn QCVN 02:2011/BLDTBXH và Quy chuẩn QCVN 26:2016/BLĐTBXH

– Thang máy điện loại I: Thang máy chở người

– Thang máy điện loại II: Thang máy chở người kèm hàng hóa

– Thang máy điện loại III: Thang máy bệnh viện

– Thang máy điện loại IV: Thang máy chở hàng kèm người

– Thang máy không buồng máy

Rate this post

Posted by & filed under CHỨNG NHẬN HỢP QUY.